menu

“Сурах арга барил” хичээлийн бие даалт

Бие даалт 1.
Өгөгдсөн онолын мэдлэг дээр үндэслэн өөрийн сэтгэл зүйн хэв шинжид үндэслэг сурах хэв маягаа тодорхолсон бага хэмжээний эсээ бичнэ.
Эсээний шалгуур:
 1.  Онолын үндэслэлтэй бичсэн байдал. Тухайлбал экстроверт оюутан өөрийн шинжид үндэслэн сурах хэв маягийн шинжүүдийг авч үзсэн байх
 2. Жишээ баримтад тулгуурласан байдал. Өөрийн ажилладаг арга барилаа бичих
 3. Найруулга зүйн алдаагүй бичсэн эсэх
 4.  Эсээний бүтэц зохион байгуулалтыг баримталсан байдал


Бие даалт 2.

 Дараах цуврал асуултуудад хариулж бичнэ.

Асуултууд:
 1. Семинарын хичээлд хэрхэн бэлтгэдэг вэ?
 2. Лекцийн хичээлээ хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Өөрийн арга барилаа бичнэ үү
 3. Бие даасан ажлын ач холбогдлыг та юу гэж үздэг вэ?
 4. Та мэдээлэлтэй хэрхэн ажилладг вэ? Арга барилаа бичнэ. 
Бие даалт 3

“Миний зорилго” сэдвээр MIND MAP хийнэ.

 1.  Зорилго тодорхой байх
 2.  Чиглэлүүдээ гаргасан байдал
 3.  Зорилгодоо хүрэх алхамуудыг тодорхойлсон байх
 4.  Хүрээ, агуулгыг гаргасан байдал
 5.  Тэмдэглэгээний сонголт, ойлгомжтой байдал (сонирхол татахуйц байдал )
No comments:

Post a Comment