menu

Tuesday, 20 September 2016

2-р курсийн оюутнуудад зориулав

Даалгавар 1
Дараах асуулт, даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү
Нэг. Аль нь боловсрол судлалын шинжлэх ухааны үндсэн ухагдахуунууд вэ?

 1. Хөгжил, төлөвшил, хүүхэд
 2. Хөгжил, төлөвшил, боловсрол, үйл ажиллагаа
 3. Хөгжил, төлөвшил, бие хүн, боловсрол

Хоёр. Боловсрол судлалын шинжлэх ухаан юуг судалдаг вэ? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Гурав. Боловсрол судлалын салбар шинжлэх ухаануудыг нэрлэж, тус бүрийн судлах зүйл онцлогийг тодруулна уу?

Дөрөв. Аль нь боловсролын философийн үндсэн асуудлууд вэ?

 1. Боловсролын үүрэг, зорилго, агуулга, арга технологи, тогтолцоо, үзэл баримтлалууд
 2. Боловсролын төлөвлөлт санхүүжилт түүний зарцуулалт
 3.  Хүний нийгэмших үйл явцын мөн чанар, ерөнхий зүй тогтол, бие хүний төлөвшлийн чиглэл
 4. Төрөөс боловсролын талаар баримлах бодлого, боловсролын харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн үндэс, боловсролын субъектуудын үйл ажиллагааны механизм
Тав.  Дараах асуултад хариулна уу? 
 1.       ..Боловсрол гэж юу вэ?
 2.       ..Төлөвшил гэж юу вэ?
 3.       ..Боловсролын зорилгыг юу гэж тодорхойлсон бэ?
 4.       ..Боловсролын үүрэг нь юу вэ?
 5.      
 6. Даалгавар 2
 7. Блог дээр тавигдсан "Оюутны бүтээл"-ийг уншиж танилцан дүгнэлт хийж ирнэ үү. 

No comments:

Post a Comment