menu

Sunday, 8 November 2015

2-р курсийн оюутнуудын даалгавар

Дараах асуулт, даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү
Нэг. Аль нь боловсрол судлалын шинжлэх ухааны үндсэн ухагдахуунууд вэ?

 1. Хөгжил, төлөвшил, хүүхэд
 2. Хөгжил, төлөвшил, боловсрол, үйл ажиллагаа
 3. Хөгжил, төлөвшил, бие хүн, боловсрол

Хоёр. Боловсрол судлалын шинжлэх ухаан юуг судалдаг вэ? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Гурав. Боловсрол судлалын салбар шинжлэх ухаануудыг нэрлэж, тус бүрийн судлах зүйл онцлогийг тодруулна уу?

Дөрөв. Аль нь боловсролын философийн үндсэн асуудлууд вэ?

 1. Боловсролын үүрэг, зорилго, агуулга, арга технологи, тогтолцоо, үзэл баримтлалууд
 2. Боловсролын төлөвлөлт санхүүжилт түүний зарцуулалт
 3.  Хүний нийгэмших үйл явцын мөн чанар, ерөнхий зүй тогтол, бие хүний төлөвшлийн чиглэл
 4. Төрөөс боловсролын талаар баримлах бодлого, боловсролын харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн үндэс, боловсролын субъектуудын үйл ажиллагааны механизм
Тав.  Дараах асуултад хариулна уу? 
 1.       .Боловсрол гэж юу вэ?
 2.       .Төлөвшил гэж юу вэ?
 3.       .Боловсролын зорилгыг юу гэж тодорхойлсон бэ?
 4.       .Боловсролын үүрэг нь юу вэ?
 5.       .Нийгэмшихүйг юу гэж тодорхойлсон бэ?
 6.       .Нийгэмшихүйд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нв юу вэ?
 7.       .Нийгэмшихүйн чадамжууд түүний онцлогийг гаргана уу?
 8.       .Боловсролын хуулийн бүтэц, агуулга юу вэ?


No comments:

Post a Comment