menu

Thursday, 3 April 2014

Сурган хүмүүжүүлэх зүйн хичээлийн стандарт·           Мэргэжлийн индекс: D 140600
·           Хичээлийн код: Ped  206
·           Кредит: 6
 • Хамрах хүрээ: Багш мэргэжлийн ангийн 2-р дамжааны оюутнууд.
 • Судлах цаг: III улиралд 2\2,  IY улиралд 2\2 , Нийт цаг: лекц-64 цаг, семинар-64 цаг
 • Хичээлийн залгамж холбоо:  
  • Босоогоор:     Өмнөх:   Суралцахуйн удиртгал, Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл зүй

Дараах:  Мэргэжлийн дидактикийн хичээл
  • Хэвтээгээр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй, дидактикийн хичээлүүд
 • Хичээлийн зорилго: Сургуулийн насны хүүхдийн хөгжих, төлөвших, танин мэдэх, сэтгэн бодох үйл явцын зүй тогтолын талаар мэдлэг эзэмших, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр удирдан зохион байгуулах, багшлах ажлын суурь мэдлэг, чадвар, хандлагатай болох, багш бие хүн төлөвших суурийг тавих
 • Агуулгын хүрээ:
Хүүхэд, анги хамт олон, багш, сургалт, хичээл, сургууль гэсэн бүлэг сэдвүүдээр судална.

Оюутны эзэмших ерөнхий чадварууд
 1. Өөрийн санаа бодлоо мэргэжлийн хэллэг, бүтээлч сэтгэлгээний түвшинд илэрхийлэх
 2. СХУ-ны чиглэл, сэдвээр уншиж ойлгох мэдээлэл цуглуулж боловсруулах 
 3. Сурах болон сургах үйл ажиллагаанд шинжлэх ухааны үндэстэй  өөрийн үзэл бодол, зорилго, арга барилтай хандах
 4. Өөрийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч, сурах арга барилаа сайжруулах эрэл хайлт хийх

Сэдэв тус бүрийн хүрээнд оюутны зайлшгүй эзэмшсэн байх мэдлэг, чадварууд

Бүлэг 1. Хүүхэд
Мэдлэг
Чадвар
Үнэлэх арга, хэлбэр

 1.  
Хүүхэд гэж хэн бэ? Хүүхдийн насанд хүрэгчдээс ялгагдах онцлог  Насны үечлэл, төлөвшлийн онцлог
Ажиглалт дээр тулгуурлан, хүүхэд бүрийн ялгаатай байдлыг олж харах чадвар
 Хүүхдийг судлах энгийн арга барил эзэмших 
Тухайн насны хүүхэдтэй ажиллах ерөнхий арга барил эзэмших
Хүүхдийн нийгэмшихүйн чадамж дээр үнэлгээ

Нэг хүүхэд дээр ажиглалт хийж үнэлгээ өгч дүгнэлт гаргана.
Тухайн насны хүүхэдтэй тодорхой сэдвээр  ярилцах асуулт зохиох

Өөрийн нийгэмшихүйн чадамж дээр судалгаа хийж эргэцүүлэмж бичих
Кейс, сурган хүмүүжүүлэх бодлого дээр ажиллуулах


 1.  
Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн зүй тогтол (хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, хүүхдийн хөгжин төлөвших чиглэлүүд )
Голлох үйл ажиллагаа түүний үүрэг
Хүүхдийн нийгэмшихүйн онцлог үе шатууд 

 1.  
Хүүхдийн сурч танин мэдэх үйл ажиллагааны мөн чанар
Мэдлэг эзэмших зүй тогтол, танин мэдэхүйн түвшин түүний ялгаа онцлог
Өөрийн сурах үйл ажиллагаагаа төлөвлөх
Танин мэдэхүйн түвшинд харгалзуулан даалгавар боловсруулах
Эшлэл авах зүүлт хийх 
Хүүхдийн сурах арга барил хандлагад ажиглалт хийж баримт цуглуулан түүн дээр үндэслэн  үнэлгээ өгөх бичил судалгаа хийлгэх 
Өөрийн сурах арга барилд үнэлгээ хийж эргэцүүлэмж   


Бүлэг 2. Багш

Мэдлэг
Чадвар
Үнэлэх арга, хэлбэр

 1.  
Багшийн мэргэжлийн онцлог
Багш бие хүний зайлшгүй өөртөө төлөвшүүлэх эрхэм чанарууд юу вэ?

Багшийн мэргэжлийн чанаруудыг үндэслэн өөртөө үнэлгээ хийх, эзэмших арга замыг эрж хайх
Эргэцүүлэмж бичих: Багшийн эзэмших нэг чадварыг сонгон судалж хэрхэн төлөвших, төлөвшиж буй талаар өөр дээрээ үнэлгээ хийнэ.   

 1.  
Сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа гэж юу вэ? түүний чиглэл, баримтлах зарчим

 1.  
Оюутан-багш сурган хүмүүжүүлэх ямар эв дүй (харилцааны хэв маяг, хэлбэр, эмпатик хандлага) техник эзэмших шаардлагатай вэ?
Багшийн өөрийгөө удирдах болон обусдад нөлөөлөх техник эзэмших  
Сургамжит өгүүллэгээс сонгон уншиж, түүний сурган хүмүүжүүлэх ач холбогдолыг тодорхойлон бичих
Кейс, сурган хүмүүжүүлэх бодлого дээр ажиллуулах

 1.  
Багшийн ёс зүйн үндсэн ойлголтууд (ухагдахуунууд) юу вэ? Багшийн ёс зүйг хэм хэмжээг нэрлэнэ үү?
Багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг ойлгох
Багийн ажил: Багшийн ёс зүйн дүрэмд заасан нэг хэм хэмжээн дээр кейс тоглолт хийх замаар үнэлгээ дүгнэлт гаргах, урьдчилан сэргийлэх үүнээс гарах арга замыг тодорхойлно  

 1.  
Багшийн хөгжил гэж юу вэ?
Багшийн хөгжлийн ямар үзэл баримтлал байн вэ?


Өөрийгөө хөгжүүлэх арга барил эзэмших
Өөрийн хөгжлийн  төлөвлөгөө хийх
Эсээ бичлэг “Багшийн хөгжлөөс хүүхдийн хөгжил”  

Бүлэг 3. Анги-хамт олон

Мэдлэг
Чадвар
Үнэлэх арга, хэлбэр

 1.  
Бүлэг, анги хамт олны хөгжил төлөвшлийн үе шат тэдгээрийн онцлог, бүлэг хамт олныг зохион байгуулах арга барил

Ангийн ажлын төлөвлөгөө хийх
Ангийн төлөвшлийг судлах арга зүйг эзэмших
Эцэг эхтэй ажиллах арга барил эзэмших
Ангийн ажлын төлөвлөгөө хийх аргачилалын дагуу ажлын төлөвлөгөө хийнэ.
Социометрийн аргаар 1 ангийг судална.
Эцэг эхийн 1 хурал хийх арга аргачилал боловсруулж төлөвлөнө.   
Бүлэг 4. Сургалт

Мэдлэг
Чадвар
Үнэлэх арга, хэлбэр

 1.  
Сургалтын зорилго зорилт үүрэг юу вэ? Сургалтын бүтэц, үе шатуудыг зураглана уу?
Орчин үеийн сургалтын ямар ямар онолууд байх вэ?
Боловсролын стандартын бүтэц, онцлог юу вэ?
Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц юу вэ?
Сургалтын арга, хэрэглэгдэхүүний үүрэг юу вэ?
Орчин үеийн сургалтын онцлог шинж мөн онолд тулгуурлан сургалтад анализ хийх
Хэрэглэгдэхүүн дээр ажиллуулах арга барил
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ерөнхий арга барил эзэмших

 Асуултаар шалгах
1 багшийн сургалтад сууж орчин үеийн сургалтын онолын үүднээс дүгнэлт бичих
1 хэрэглэгдэхүүн дээр ажиллуулах арга аргачилалыг боловсруулах
Стандартын кодыг ашиглан мэдлэг чадварыг тодорхойлох даалгавар
Нэг сэдвээр үнэлгээ хийх арга зүй боловсруулах


Бүлэг 5. Хичээл

Мэдлэг
Чадвар
Үнэлэх арга, хэлбэр

 1.  
 Хичээлийн бүтэц, үндсэн элементүүд тэдгээрийн агуулга, хичээлийн зориулалт,
Ээлжит хичээлийн үйл явцыг төлөвлөх
 Хичээлд  ажиглалт хийж, үнэлэх
Хичээлээс гадуурх сургалтыг төлөвлөх үр дүн урьдчилан төсөөлөх

 1 сэдвээр хичээлийн төлөвлөлт хийх
Хичээлээс гадуур нэг ажил төлөвлөж зорилго, зорилт, гарах үр дүнг тодорхойлох


Бүлэг 6. Сургууль

Мэдлэг
Чадвар
Үнэлэх арга, хэлбэр

 1.  
Сургуулийн нийгмийн үүрэг зорилго, сургуулийн бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэлүүд
Сургуулийн арга зүйн ажлын бүтэц агуулга үйл ажиллагааны чиглэл, багшийн оролцоо (ЗАН-ын ажил)
 Сургуулийн шинэчлэлийн чиг хандлага
Өнөөгийн сургуулийн талаар өөрийн үнэлгээ хийх


 Сургуультай танилцана. Үүнд:
- Нэг ангийн орчин тохижилт, зохион байгуулалт 
- Сургуулийн коридорын мэдээллийн болон бусад самбаруудтай танилцаж үнэлгээ дүгнэлт бичих


Боловсруулсан ........................Сурган сэтгэл судлалын багш М.Ичинноров
No comments:

Post a Comment